arriba

 
Blanco
PortadaseparatorAdmisión de AlumnadoseparatorINFORMACIÓN PROCESO ADMISIÓN

INFORMACIÓN PROCESO ADMISIÓN

INFORMACIÓN PROCESO ADMISIÓN 

PRAZOS

 

Solicitudes de admisión

Presentación de solicitudes

Do 11 ao 18 de maio de 2020

Presentación de documentación xustificativa dos criterios de baremo se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas

Ata o día 26 de maio de 2020.

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 9 de xuño de 2020.

Reclamación das listaxes provisionais na Secretaría do centro

3 días hábiles contados desde o seguinte ao da súa publicaciónn

Publicación das listaxes definitivas

Ata o 26 de xuño de 2020.

Formalización matrícula

 Educación Infantil e Educación Primaria

Do 1 ao 10 xullo de 2020.

 Educación Secundaria Obrigatoria

Do 1 ao 10 xullo de 2020.

Prazo extraordinario de matrícula en Educación Secundaria Obrigatoria

Do 1 ao 10 de setembro de 2020.

 

 

DOCUMENTACIÓN

 

-Anexo II.

-Documento acreditativa da idade do/a alumno/a: fotocopia do DNI ou Libro de familia.

-Certificado de escolaridade para alumnos de EP ou ESO.

-Convenio regulador de separación ou divorcio de ser o caso.

-Copia do DNI do solicitante e dos membros da unidade familiar se non acepta a comprobación automática pola administración.

   

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

A normativa establece que as solicitudes axustaranse ao modelo oficial que se publica como ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 01/02/2017).

A solicitude poderá presentarse:

- de forma presencial no centro: unha vez cuberto o ANEXO II.

- directamente na sede electrónica da Xunta. A solicitude na sede ten asignado o código ED550B:  https://sede.xunta.gal

-a través da aplicación “admisionalumnado”

                    https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

 

 

 

NOTA INFORMATIVA:

 

Segundo a lexislación vixente as familias deben ter en conta que:

 

1.  Cada alumno/s só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2  O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.

3.  O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

PRAZAS DISPOÑIBLES

 

4º EI

5º EI

6º EI

       

 

 

1º EP

2º EP

3º EP

4º EP

5º EP

6º EP

 

 

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

  

 

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

 

Se o número de solicitudes é superior ao de postos disponibles, aplicaranse os seguintes criterios para establecer unha orde de prioridade:

 

CRITERIO

PUNTUACIÓN

Irmáns/as no centro

Primeiro irmán:8 puntos.

Segundo e seguintes :2 puntos cada un.

Traballador do propio centro

3 puntos, non acumulables por ambos proxenitores.

Proximidade do domicilio familiar

Na área de influencia : 6 puntos.

En áreas limítrofes: 3 puntos.

Lugar de traballo do pai/nai/titor

Na área de influencia : 4 puntos.

En áreas limítrofes: 2 puntos.

Renda anual per cápita da unidade familiar

Inferiores a 0,5 veces o IPREM*: 3 puntos.

Igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM :   2 puntos.

Igual ou superior ao IPREM:1 punto.

Discapacidade igual ou superior ao 33%

Do alumno : 4 puntos.

Dun pai, nai , titor: 3 puntos.

Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles.

Pertenza a familia numerosa de categoría especial

3 puntos.

Pertenza a familia numerosa de categoría xeral

2 puntos.

Condición de familia monoparental

2 puntos.

Criterio establecido polo centro:Fillo/a de ex alumno/a

1 punto.

Área de influencia: Concello de Ribadeo.

* O IPREM para o ano  está fixado en  €

 

 

 

CRITERIOS DE DESEMPATE

1.  Maior puntuación por irmáns/as no centro.

2.  Pai, nai ou titor traballando no centro.

3.  Maior puntuación por proximidade do domicilio familiar ao centro ou lugar de traballo de nai, pai ou titor/a.

4.  Maior puntuación por renda per cápita da unidade familiar.

5.  Condición de familia numerosa.

6.  Condición de familia monoparental.

7.  Maior puntuación por concorrencia de discapacidade.

8.  Criterio establecido polo centro educativo.

 

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos informa mediante a publicación da Resolución do 26 de febreiro de 2020, do resultado do sorteo sobre as letras de prioridade para o desempate no proceso de admisión de alumnado. Para o primeiro apelido son as letras , e as que haberá que utilizar como elemento de desempate no segundo apelido son as letras .

 

NORMATIVA RELACIONADA


DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.