arriba

 
Blanco
PortadaseparatorINFORMACIÓN PROCESO ADMISION CURSO 2019-2020

INFORMACIÓN PROCESO ADMISION CURSO 2019-2020


LISTADO DEFINITIVO ADMITIDOS

ADMITIDOSADMISIÓN ALUMNOS CURSO 2019-2020

PRAZOS

 

Solicitudes de admisión

Presentación de solicitudes

Do 1 ao 20 de marzo

Presentación de documentación xustificativa dos criterios de baremo se o número de solicitudes é superior ao de prazas ofertadas

10 días hábiles a partires dos 2 seguintes ao remate do prazo para presentar as solicitudes de admisión

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos

Antes do 25 de abril

Reclamación das listaxes provisionais na Secretaría do centro

5 días a partir da publicación

Publicación das listaxes definitivas

Antes do 15 de maio

Reclamación

Un mes a partir da notificación

Formalización matrícula

 Educación Infantil e Educación Primaria

Do 20 ao 30 de xuño

 Educación Secundaria Obrigatoria

Do 25 de xuño ao 10 de xullo

Prazo extraordinario de matrícula en Educación Secundaria Obrigatoria

Do 1 ao 10 de setembro

 

 

DOCUMENTACIÓN

 

-Anexo II.

-Documento acreditativa da idade do/a alumno/a: fotocopia do DNI ou Libro de familia.

-Certificado de escolaridade para alumnos de EP ou ESO.

-Convenio regulador de separación ou divorcio de ser o caso.

-Copia do DNI do solicitante e dos membros da unidade familiar se non acepta a comprobación automática pola administración.

 

 

  

 

SOLICITUDES DE ADMISIÓN

 

A normativa establece que as solicitudes axustaranse ao modelo oficial que se publica como ANEXO II da Orde do 25 de xaneiro de 2017 (DOG do 01/02/2017).

A solicitude poderá presentarse:

- de forma presencial no centro: unha vez cuberto o ANEXO II.

                     http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf

- directamente na sede electrónica da Xunta. A solicitude na sede ten asignado o código ED550B:

 https://sede.xunta.gal

-a través da aplicación “admisionalumnado”

                    https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado

NOTA INFORMATIVA:

Segundo a lexislación vixente as familias deben ter en conta que:

1.       Cada alumno/s só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2.       O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.

3.       O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.


PRAZAS DISPOÑIBLES

4º EI

50

5º EI

23

6º EI

        20

 

 

1º EP

11

2º EP

8

3º EP

4

4º EP

15

5º EP

SEN PRAZA

6º EP

9

 

 

1º ESO

15

2º ESO

10

3º ESO

25

4º ESO

21

 

 


CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

 

Se o número de solicitudes é superior ao de postos disponibles, aplicaranse os seguintes criterios para establecer unha orde de prioridade:

 

CRITERIO

PUNTUACIÓN

Irmáns/as no centro

Primeiro irmán:8 puntos.

Segundo e seguintes :2 puntos cada un.

Traballador do propio centro

3 puntos, non acumulables por ambos proxenitores.

Proximidade do domicilio familiar

Na área de influencia : 6 puntos.

En áreas limítrofes: 3 puntos.

Lugar de traballo do pai/nai/titor

Na área de influencia : 4 puntos.

En áreas limítrofes: 2 puntos.

Renda anual per cápita da unidade familiar

Inferiores a 0,5 veces o IPREM*: 3 puntos.

Igual ou superior a 0,5 e inferior a 075 veces o IPREM :         2 puntos.

Igual ou superior ao IPREM:1 punto.

Discapacidade igual ou superior ao 33%

Do alumno : 4 puntos.

Dun pai, nai , titor: 3 puntos.

Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles.

Pertenza a familia numerosa de categoría especial

3 puntos.

Pertenza a familia numerosa de categoría xeral

2 puntos.

Condición de familia monoparental

2 puntos.

Criterio establecido polo centro:Fillo/a de ex alumno/a

1 punto.

Área de influencia: Concello de Ribadeo.

* O IPREM para o ano 2017 está fixado en  6454.03 €

 

CRITERIOS DE DESEMPATE

1.       Maior puntuación por irmáns/as no centro.

2.       Pai, nai ou titor traballando no centro.

3.       Maior puntuación por proximidade do domicilio familiar ao centro ou lugar de traballo de nai, pai ou titor/a.

4.       Maior puntuación por renda per cápita da unidade familiar.

5.       Condición de familia numerosa.

6.       Condición de familia monoparental.

7.       Maior puntuación por concorrencia de discapacidade.

8.       Criterio establecido polo centro educativo.

 

A Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos informa mediante a publicación da Resolución do 27 de febreiro de 2019, do resultado do sorteo sobre as letras de prioridade para o desempate no proceso de admisión de alumnado. Para o primeiro apelido son as letras “E” e “C”, e as que haberá que utilizar como elemento de desempate no segundo apelido son as letras “U ” e “ P ”.
NORMATIVA RELACIONADA


DECRETO 254/2012,  do 13 de decembro,  polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes  sostidos  con fondos  públicos  que  imparten  as  ensinanzas  de  segundo  ciclo  de  educación  infantil,  de  educación  primaria, de  educación  secundaria  obrigatoria  e  de  bacharelato  reguladas  na  Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.