arriba

 
Blanco
PortadaseparatorOferta educativaseparatorEducación primaria

Educación primaria

 img#33935A Educación Primaria é a etapa que comprende dende os 6 ata os 12 anos de idade. É de carácter obrigatorio.


A finalidade da Educación Primaria é proporcionar a todos os nenos e nenas unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar; adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo; así como desenvolver as habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade.


A Educación Primaria no Colexio Sagrado Corazón suscítase como unha etapa na que o obxectivo fundamental do proceso educativo é desenvolver ao máximo a formación integral do alumno/a.


Esta formación inclúe aspectos sociais, intelectuais e psicolóxicos, sen esquecer os aspectos afectivos tan importantes nos nenos e nenas destas idades. Considerámola como unha etapa fundamentalmente educativa, no máis amplo sentido da palabra. Durante a mesma, os nenos e nenas deben adquirir progresivamente unha sólida base para aprendizaxes posteriores.


A adquisición de coñecementos básicos, e sobre todo dun conxunto sólido de habilidades e destrezas, é fundamental para a formación académica dos nenos e nenas destas idades.


Todo iso abórdase dende o desenvolvemento do programa curricular, adaptado xa para toda a etapa de Educación Primaria durante este curso 2016-2017 á nova lei LOMCE, dando unha especial importancia á aprendizaxe das materias instrumentais (lingua, matemáticas e inglés), todo iso unido a un seguimento personalizado a través das titorías individualizadas e ao portal de seguimento pedagóxico a través de internet.


Polo noso carácter propio e pola nosa natureza de centro confesional, a educación cristiá e a relixión católica xogan un papel fundamental no noso estilo educativo e pedagóxico.

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, así como as tecnoloxías da información e a comunicación traballaranse en todas as áreas.


Ademais potenciarase a educación en valores, con especial referencia á educación na convivencia escolar, familiar e social. De aquí a importancia do noso Plan de animación á lectura e comprensión lectora, aplicado en todos os ciclos.

A avaliación das aprendizaxes do alumnado será continua e global e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas do currículo.


Cando o progreso dun alumno non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse tan axiña como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas á adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo, incorporando rapidamente ao alumno aos programas anteriormente mencionados.