arriba

 
Blanco
PortadaseparatorOferta educativaseparatorEducación primaria

Educación primaria

 img#33935A Educación Primaria é a etapa que comprende dende os 6 ata os 12 anos de idade. É de carácter obrigatorio.


A finalidade da Educación Primaria é proporcionar a todos os nenos e nenas unha educación que permita afianzar o seu desenvolvemento persoal e o seu propio benestar; adquirir as habilidades culturais básicas relativas á expresión e comprensión oral, á lectura, á escritura e ao cálculo; así como desenvolver as habilidades sociais, os hábitos de traballo e estudo, o sentido artístico, a creatividade e a afectividade.


A Educación Primaria no Colexio Sagrado Corazón suscítase como unha etapa na que o obxectivo fundamental do proceso educativo é desenvolver ao máximo a formación integral do alumno/a.


Esta formación inclúe aspectos sociais, intelectuais e psicolóxicos, sen esquecer os aspectos afectivos tan importantes nos nenos e nenas destas idades. Considerámola como unha etapa fundamentalmente educativa, no máis amplo sentido da palabra. Durante a mesma, os nenos e nenas deben adquirir progresivamente unha sólida base para aprendizaxes posteriores.


A adquisición de coñecementos básicos, e sobre todo dun conxunto sólido de habilidades e destrezas, é fundamental para a formación académica dos nenos e nenas destas idades.


Todo iso abórdase dende o desenvolvemento do programa curricular, adaptado xa para toda a etapa de Educación Primaria durante este curso 2016-2017 á nova lei LOMCE, dando unha especial importancia á aprendizaxe das materias instrumentais (lingua, matemáticas e inglés), todo iso unido a un seguimento personalizado a través das titorías individualizadas e ao portal de seguimento pedagóxico a través de internet.


Polo noso carácter propio e pola nosa natureza de centro confesional, a educación cristiá e a relixión católica xogan un papel fundamental no noso estilo educativo e pedagóxico.

A comprensión lectora, a expresión oral e escrita, a comunicación audiovisual, así como as tecnoloxías da información e a comunicación traballaranse en todas as áreas.


Ademais potenciarase a educación en valores, con especial referencia á educación na convivencia escolar, familiar e social. De aquí a importancia do noso Plan de animación á lectura e comprensión lectora, aplicado en todos os ciclos.

A avaliación das aprendizaxes do alumnado será continua e global e terá en conta o seu progreso no conxunto das áreas do currículo.


Cando o progreso dun alumno non sexa o adecuado, estableceranse medidas de reforzo educativo. Estas medidas adoptaranse tan axiña como se detecten as dificultades, e estarán dirixidas á adquisición das aprendizaxes imprescindibles para continuar o proceso educativo, incorporando rapidamente ao alumno aos programas anteriormente mencionados.


Tutoras e tutores:


1º A. (horario lectivo) Ana Isabel Rañón García

1º B. (horario lectivo) María Valentina Janeiro Palmeiro

2º A. (horario lectivo) Alexandra Ferrer Galbán

2º B. (horario lectivo) Mª Graciela Rolle Sampedro

3º A. (horario lectivo) David Cabaleiro Pérez

3º B. (horario lectivo) Mª Julia González Pérez

4º A. (horario lectivo) Carmen María Parapar Arias

4º B. (horario lectivo) Carmen Rodríguez Cancelo

5º A. (horario lectivo) Alejandro Pena Fernández

5º B. (horario lectivo) Mª Beatriz García Fernández

6º A. (horario lectivo) Ángel Enrique Lastra López

6º B. (horario lectivo) María Luisa Ónega Legaspe