arriba

 
Blanco
PortadaseparatorAbierto el plazo de admisión. Curso 2018/19

Abierto el plazo de admisión. Curso 2018/19

LISTADO DEFINITIVO DE ALUMNADO ADMITIDO PARA O CURSO 2018-2019

 Desde o centro achegamos públicamente a Listaxe definitiva de alumnado admitido para o vindeiro curso 2018-2019. Para ver o documento faga clic AQUÍ .

 img#84906
DOCUMENTACIÓN

1. Anexo II ( Orde do 15 de xaneiro de 2017).

2. Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a: Fotocopia do libro de familia ou DNI do alumno.

3. Certificación oficial do expediente académico ( no caso de alumnos que veñan doutro centro).

4. Sentencia xudicial de separación ou divorcio e/ou convenio regulador onde conste a custodia do menor, de darse o caso.

5. Copia do DNI do solicitante e dos membros computables da unidade familiar cando se denegue a autorización automática pola administración.

As solicitudes de admisión, dirixidas á dirección dos centros públicos e á titularidades dos centros privados presentaranse mediante un formulario normalizado. Este formulario estará disponible para as familias nos seguintes lugares:I) Entregando no centro solicitado en primeiro lugar, o Anexo II, que pode recoller gratuitamente no centro ou ben descargar dende a páxina web da Consellería:
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/3anexos_formateadois_ed550b_g.pdf

II) A través da sede electrónica da Xunta de Galicia :
https://sede.xunta.gal

III) A través da aplicación “ Admisionalumnado”
https://www.edu.xunta.es/admisionalumnadoNOTA INFORMATIVA:

Segundo a lexislación vixente as familias deben ter en conta que:

1. Cada alumno/s só poderá presentar unha única solicitude no centro no que solicite praza en primeiro lugar. A infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle.

2. O alumnado que ten garantía de permanencia nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro centro distinto deberá comunicalo ao mesmo tempo ao centro de orixe.

3. O alumnado que ten reservada praza nun centro, se presenta solicitude de admisión noutro distinto deberá comunicar a renuncia á reserva antes do inicio do prazo de presentación de solicitudes de admisión.

 img#33428

CRITERIOS DE DESEMPATE

1. Maior puntuación por irmáns/as no centro.
2. Pai, nai ou titor traballando no centro.
3. Maior puntuación por proximidade do domicilio familiar ao centro ou lugar de traballo de nai, pai ou titor/a.
4. Maior puntuación por renda per cápita da unidade familiar.
5. Condición de familia numerosa.
6. Condición de familia monoparental.
7. Maior puntuación por concorrencia de discapacidade.
8. Criterio establecido polo centro educativo.

De manterse o empate resolverase aplicando as letras resultantes do Sorteo público regulado no artigo 29 celebrado o 27 de febreiro (resultado sorteo anual letras admisión).


Curso PRAZAS VACANTES CURSO 2018-2019
4º Inf. 50
5º Inf. 21
6º Inf. 12
1º Pri. 8
2º Pri. 3
3º Pri. 12
4º Pri. -
5º Pri. 9
6º Pri. 6
1º ESO 8
2º ESO 22
3º ESO 17
4º ESO 23


NORMATIVA REGULADORA

DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 26 de decembro de 2012)

Ligazón (galego):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_gl.pdf

Enlace (castellano):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20121226/AnuncioG0164-171212-0001_es.pdf

ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG 15 de marzo de 2013)

Ligazón (galego):
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orde_do_12_de_marzo_de_2013_de_desenvolvemento_admision.pdf

Enlace (castellano):
http://www.edu.xunta.es/web/sites/web/files/protected/content_type/advertisement/2014/01/29/orden_de_12_de_marzo_de_2013_castelan.pdf

ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013.(DOG 1 de febreiro de 2017)
Ligazón (galego):
http://www.edu.xunta.gal/portal/sites/web/files/20170201_admision.pdf

Enlace (castellano):
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170201/AnuncioG0164-260117-0001_es.pdf